Tieto pravidlá spoločnosti Vesper s.r.o. pre spracúvanie osobných údajov (ďalej len “Pravidlá”) upravujú spracúvanie  osobných údajov osôb, ktoré požiadajú o poskytnutie prekladateľských služieb (ďalej len “klienti”). V rámci spracúvania osobných údajov vystupuje spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov a preto určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Tieto Pravidlá sa vzťahujú len na osobné údaje fyzických osôb.

  • Spoločnosť spracúva osobné údaje klientov a/alebo tretích strán obsiahnuté v dokumentoch predložených na preklad.  Spoločnosť spracúva osobné údaje poskytnuté klientmi počas vyhotovovania objednaných prekladov.  Tieto údaje môžu okrem iného zahŕňať: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo aj ďalšie kontaktné údaje.
  • Spoločnosť nedokáže overiť žiadne z osobných údajov, ktoré klienti poskytnú a preto v tých prípadoch, kedy klient poskytne osobné údaje tretích strán, vrátane osobných údajov jeho zamestnancov, alebo ak sú takéto údaje uvedené v dokumentoch, ktoré majú byť preložené, zodpovednosť spojenú s poskytnutím takých údajov a so splnením všetkých požiadaviek v zmysle príslušných zákonov znáša klient.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

  • Dodanie prekladu, t.j. splnenie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a klientom, a fakturácia.

Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom:
    Ing. Iveta Červeňáková

Tieto osoby sú zmluvne viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov aj iné osoby, takzvaných sprostredkovateľov. Všetci sprostredkovatelia sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nesmú prekročiť rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ktoré určila spoločnosť.

Sprostredkovateľom spoločnosti (na účely fakturácie) je:
    
Ing. Mgr. Antónia Čurová, s.r.o.
Jarmočná 1401/1
064 01 Stará Ľubovňa

 

Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vyhotovenie prekladu (na základe zmluvy) a následne sú uchovávané počas obdobia desiatich (10) rokov. Akékoľvek ďalšie spracúvanie osobných údajov prebieha len vtedy, keď je to potrebné na splnenie povinností alebo uplatňovanie práv spoločnosti v zmysle príslušných zákonov.

 

Práva dotknutých osôb

Klienti a tretie strany, ktorých osobné údaje budú spoločnosti poskytnuté môžu požadovať od spoločnosti:

  • Informácie o osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou čo sa týka účelu a/alebo charakteru spracúvaných osobných údajov vrátane informácií o všetkých stranách, ktoré sú príjemcami osobných údajov.
  • Prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva.
  • Opravu nepresných alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov v tých prípadoch, kedy takéto spracúvanie už nie je potrebné na vymedzené účely alebo ak už neexistuje právny základ pre ich spracúvanie.
  • Prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi v tých prípadoch, kedy o to dotknutá osoba výslovne požiada a poskytne svoj výslovný a informovaný písomný súhlas.

Ak budete mať akékoľvek obavy týkajúce sa zachovania dôvernosti osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Spoločnosť zaobchádza s osobnými údajmi striktne v súlade s príslušnými zákonmi a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ku všetkým osobným údajom uloženým v elektronickej podobe v databázach a systémoch majú prístup len osoby, ktoré ich potrebujú na účely definované v týchto Pravidlách a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k osobným údajom je primerane chránený.

 

Kontakt

Ak mate akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte spoločnosť e-mailom na adrese: info@vesper-translations.sk.
Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je: Ing. Iveta Červeňáková

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. septembra 2022.